ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ [ 12 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 32 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับเ [ 2 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 65 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา [ 26 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 64 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ [ 6 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 108 
 
 
 
   
 
อบต.ท่าไม้ -รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)- [ 23 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาดิน โครงการ “ก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาดิน โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเขาดินเหนือ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านมัทรี ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 สายข้อพิพ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 

 
 
นว 0023.2/ว3940 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่แม่บท [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3995 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการธนานุบาลประจำเขต [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3992 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว4023 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว4025 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว4027 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและข่าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว4031 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ 193 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ 194 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ 195 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว4040 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3857 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3856 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3881 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3889 ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3850 การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3924 การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว3855 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 30 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว191 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3942 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
   
 
เรียน นายก อบต.วัดไทร ช่วยสนใจเรื่องขยะและสุขภาพอนามัยหน่อย (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 4808  ตอบ 21  
รับโอน(ย้าย) (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 2114  ตอบ 2  
ประชาสัมพันธ์เวปไซต์ อบต.ตากฟ้า (3 เม.ย. 2558)    อ่าน 5655  ตอบ 22  
 
 
อบต.ทับกฤชใต้ เว็บเล่นเกมออนไลน์มาสนุกกันเถอะ (22 ก.พ. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.วังม้า เล่นเกมออนไลน์พร้อมสนุกได้มาทุกวัน (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว สุดมันเล่นเกมบนเว็บ (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว ในการสมัครงานจะต้องมีความศรัทธาในตนเอง (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 1018  ตอบ 2
อบต.แม่วงก์ สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 1
อบต.ห้วยร่วม สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 1
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เว็บบาคาร่าไม่มีประวัติการโกง เช็คได้ (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 1
อบต.ชุมตาบง สอบถามครับ (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 717  ตอบ 2
อบต.ชุมตาบง ช่วยด้วย (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 1142  ตอบ 5
อบต.หนองโพ อยากได้ คนในพื้นที่ มาช่วยปลูกต้นไม้ และ ดูแลต้นไม้ (19 ก.พ. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
วัดตากฟ้า พระอาราหลวง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่่ที่ 4 ตำบลตากฟ้า
 
 
 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว 1210  [ 22 ก.พ. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว39  [ 22 ก.พ. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว38  [ 22 ก.พ. 2562 ]
แจ้งรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว678